Feedback 
 
 Graag ontvangen we uw algemene indruk van de website smartfms.nl 
 
 
     
 
 
 We zijn erg benieuwd hoe wij onze website en dienstverlening kunnen verbeteren.
Wij danken u voor uw feedback.
 
 
  
 
 
Verzenden
 
   
 
 
 
 Bedankt 
 
 Uw feedback is succesvol verzonden 
 
 
Sluiten
 
   
 
 
 
  •   Home
 
 

Privacy statement Smart FMS

Verwerking van persoonsgegevens

 

Het doel van dit privacy statement

Smart FMS verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Smart FMS en wat uw rechten zijn als betrokkene. 

 

Van wie verwerkt Smart FMS de persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van bestaande, potentiële en voormalige klanten/relaties. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepalen wij voor de persoonsgegevens van die personen de doeleinden en middelen van de verwerking en zijn wij daarvoor de zogeheten “verwerkingsverantwoordelijke”. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van: 
  • Klanten en hun vertegenwoordigers.
  • Mensen die interesse tonen in onze producten en diensten.
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad. 
Ter voorkoming van onduidelijkheid benadrukken wij dat dit privacy statement slechts bedoeld is om de betrokkenen te informeren waarvoor Smart FMS verwerkingsverantwoordelijke is. Dit privacy statement is nadrukkelijk dus niet bedoeld om de betrokkenen te informeren waarvoor onze klanten verwerkingsverantwoordelijke zijn (aldus de klanten van onze klanten). Bent u aldus klant van een van onze klanten, dan verzoeken wij u vriendelijk om uw eventuele vragen over privacy bij hen neer te leggen. 


De verwerking van persoonsgegevens door Smart FMS
Alle afdelingen van Smart FMS verwerken persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet- en regelgeving en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. 

Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Smart FMS kan bij de verwerking van persoonsgegevens gebruik maken van een of meerdere verwerkers. Indien gebruik wordt gemaakt van de diensten van een verwerker zal daarmee een overeenkomst worden gesloten om de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met art. 28 van de AVG.


Doeleinden en grondslag voor de verwerking door Smart FMS
Smart FMS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en grondslagen:

a. Om een overeenkomst met u te kunnen aangaan. Voor het aangaan van een overeenkomst met u hebben wij vanzelfsprekend de noodzakelijke persoonsgegevens nodig ter uitvoering van de (toekomstige) overeenkomst. De grondslag voor die verwerking is gebaseerd op art. 6(1)(b) AVG.

Als u klant bij ons wilt worden of wanneer u een nieuw product of een nieuwe dienst wilt afnemen kunnen wij een onderzoek doen om te beoordelen of wij u als klant kunnen accepteren. Hiervoor kunnen wij ook gegevens over u gebruiken die wij van derden krijgen. Bijvoorbeeld van het Bureau Krediet Registratie (BKR) of de KvK. Wij hebben daartoe een gerechtvaardigd (financieel) belang. De grondslag voor die verwerking is gebaseerd op art. 6(1)(f) AVG. 

De gegevens die wij van u ontvangen en over u hebben vastgelegd kunnen wij ook gebruiken om analyses te maken om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een bepaald product van Smart FMS.

b. Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren. Als u klant bij ons bent, willen wij u vanzelfsprekend zo goed mogelijk van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij gebruiken bijvoorbeeld uw naam en (digitale) adresgegevens om contact met u te onderhouden. De grondslag voor die verwerking is dan gebaseerd op art. 6(1)(b) AVG. 

Ook hebben wij uw gegevens nodig ten behoeve van een wettelijke boekhoud/facturatieverplichting. De grondslag voor die verwerking is dan gebaseerd op art. 6(1)(c) AVG.

Wij kunnen ook opnamen/logs vastleggen van bijvoorbeeld telefoongesprekken, Team Viewer en chatsessies. Dit doen wij onder meer ten behoeve van de kwaliteitsbewaking ter noodzakelijke uitvoering van de overeenkomst of waar nodig in het kader van bewijsvoering. De grondslag voor die verwerkingen is dan gebaseerd op respectievelijk in art. 6(1)(b) en art. 6(1)(f) AVG. 

c. Om uw en onze belangen te beschermen. Om uw en onze gerechtvaardigde belangen te beschermen kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor zover dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld om fraude tegen te gaan of te onderzoeken. Voor dit doel kunnen wij geluids- en/of beeldopnamen maken, incidentenregisters en waarschuwingssystemen van uw sector raadplegen en hier persoonsgegevens in vastleggen. Ook kunnen wij voor dit doel openbare bronnen raadplegen zoals openbare registers, kranten en het internet. Wij kunnen – ter bestrijding van cybercrime zoals botnets – gegevens van u doorgeven aan derde partijen die zich bezig houden met de bestrijding van cybercrime in geval van ernstige verdenkingen. De grondslag voor die verwerkingen is dan gebaseerd op art. 6(1)(f) AVG. 

d. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. Om u goed van dienst te (blijven) zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een vraag stelt over een product.

Smart FMS meent dat deze verwerkingen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en het behoudt van de kwaliteit van haar dienstverlening die u van ons mag verwachten. Smart FMS heeft in dat kader tevens een gerechtvaardigd belang. De grondslag voor de verwerking in het kader van de ontwikkeling en verbetering is dan ook gebaseerd op zowel art. 6(1)(b) AVG alsmede art. 6(1)(f) AVG.

e. Voor promotie- en marketingdoeleinden. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over onze (nieuwe) producten en/of diensten die mogelijk interessant voor u zijn. Of om beter op uw wensen te kunnen inspelen. De grondslag voor deze verwerking is gebaseerd op toestemming in de zin van art. 6(1)(a) AVG. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken.

f. Om overeenkomsten met leveranciers en zakelijke klanten aan te gaan en uit te voeren. Als u voor uw werk (namens onze Klant) contact heeft met Smart FMS kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen. Of om u toegang te kunnen geven tot onze software. De grondslag voor die verwerking is dan gebaseerd op art. 6(1)(b) AVG ter noodzakelijke uitvoering van de overeenkomst. 


Hoe gaat Smart FMS om met mijn persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. In het kader van de financiële administratie geldt bijvoorbeeld een bewaarplicht van 7 jaar. Overige persoonsgegevens worden bewaart gedurende een periode van 2 jaar, of zoveel langer als noodzakelijk is. 

Smart FMS waarborgt de vertrouwelijkheid en de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Zo hebben alle daartoe gemachtigde personen zich tot geheimhouding verbonden en kunnen uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt door personen die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.


Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Smart FMS
Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauw verwantschap bestaat. Wanneer u bijvoorbeeld andere diensten bij ons wilt afsluiten. 


Uitwisseling aan derden
Soms schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld een drukkerij die voor ons een klantmailing verzorgt en naam en adresgegevens op enveloppen drukt. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Bijvoorbeeld voor promotieen marketingdoeleinden. Daarnaast kan deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert conform art. 28 AVG. 

Uw persoonsgegevens kunnen – voor zover dat noodzakelijk is - ook worden uitgewisseld met derden die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten. Dit kan, onder meer in het kader van het onderhoud aan het serverpark. 

Uw persoonsgegevens kunnen zowel tijdens als na de verwerking voorwerp zijn van onderzoek door bevoegde nationale autoriteiten van de landen waar dergelijke gegevens zich vanwege het verwerkingsproces bevinden. Uw persoonsgegevens worden vanzelfsprekend niet verkocht, verhuurd of anderszins aan derden verstrekken wanneer dat niet noodzakelijk is en daar geen wettelijke grondslag voor bestaat. 


Wat zijn mijn rechten?
Op grond van de AVG heeft u – voor zover van toepassing - recht op inzage, rectificatie, aanvulling en wissing van uw persoonsgegevens, beperking/bezwaar van de verwerking daarvan en overdraagbaarheid van uw persoonsgegeven (ook wel dataportabiliteit). 

Indien u gebruik wilt maken van deze rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens dan kunt u hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij de Service Desk van Smart FMS. 

Binnen vier weken na ontvangst van dit verzoek zal Smart FMS schriftelijk aan u laten weten of dan wel in hoeverre aan het verzoek wordt voldaan. Indien niet of niet volledig aan het verzoek wordt voldaan wordt dit met redenen omkleed. Ter voorkoming van een onrechtmatige verwerking/inzage, zal Smart FMS u vragen om u ten kantore van Smart FMS te identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

In aanvulling op bovenstaande doeleinden en grondslagen hecht Smart FMS te benadrukken, dat voor zover persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter uitvoering van de overeenkomst, of noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke verplichting en u deze gegevens niet verstrekt of de verwerking daarvan niet langer toestaat, Smart FMS de overeenkomst niet (langer) kan uitvoeren. 


Waar kan ik terecht met een vraag of klacht
Voor vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Smart FMS kunt u terecht bij onze support. 

Onze support is te bereiken via telefoonnummer (033) 496 06 51 en per e-mail via support@smartfms.nl 

Desgewenst kunt u ook een brief sturen aan:

Smart FMS B.V.
T.a.v. Support
Postbus 2593
3800 GC AMERSFOORT 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens en wij komen er onverhoopt niet met u uit, dan willen wij u erop wijzen dat u op grond van de AVG het recht heeft om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en uw klacht aan hen voor te leggen.


Kan Smart FMS dit document wijzigen?
Ja, ons privacy statement kunnen wij van tijd tot tijd wijzigen. Als er bijvoorbeeld nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het privacy statement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacy statement kunt u steeds terugvinden op onze website www.smartfms.nl/voorwaarden. Dit Privacy Statement is van toepassing met ingang van 16 mei 2018.